Elbud

Wieloletnie doświadczenie
w budownictwie energetycznym

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku, przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania danych przez ELBUD sp. z o.o. sp. k.

1) Administratorem Danych Osobowych danych osobowych jest:

ELBUD sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Przemyślu przy ul. Sieleckiej 11, KRS: 0000507964,
tel. + 48 16 678 50 81, email: elbud@elbudprzemysl.pl zwany dalej Administratorem.

2) Dane osobowe w ELBUD sp. z o.o. sp. k. są przetwarzane zgodnie z art.6 RODO.

3) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez upoważnionych do tego pracowników Administratora, bądź przez podmiot przetwarzający na podstawie umowy.

4) Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5) Dane udostępniane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6) Dane nie będą podlegały profilowaniu.

7) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8) Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązujące.

Uprzejmie informujemy, iż Nasza Firma dokłada wszelkich starań celem zapewnienia właściwych zabezpieczeń danych osobowych przez środki o charakterze fizycznym, technicznym oraz organizacyjnym – przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

 

Z poważaniem

ELBUD sp. z o.o. sp. k

PREFABRYKATY ŻELBETOWE
DLA ENERGETYKI
Usługi
instalacyjno-montażowe
Usługi
budowlane
Beton
towarowy